Verkoopsvoorwaarden

1. Voor al onze verkopen gelden onderstaande leverings-, betalings- en verkoopsvoorwaarden. Door het overmaken van een bestelling aanvaardt de koper onvoorwaardelijk deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Geen enkele andere verkoopsvoorwaarden worden aanvaardt dan deze hieronder.
2. Saipo behoudt zicht het recht om deze verkoopsvoorwaarden gedeeltelijk of volledig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Saipo besteed de grootste zorg aan de inhoud van zijn website. Echter is deze regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Saipo maakt gebruikt van foto databanken voor het illustreren van zijn website.
De product-catalogus wordt gepresenteerd met een foto en korte beschrijving en ingrediëntenlijst. Zij hebben tot doel de koper op een correcte manier in te lichten over het product alvorens hij overgaat tot het bestellen van dit product.
Deze informatie en foto’s zijn niet contractueel binden en kunnen op geen enkel moment ingeroepen worden tegen Saipo voor een aansprakelijkheidsvordering. Zij kunnen geen aanleiding geven tot het afzien van de aankoop na bestelling.
4. Bij het plaatsen van bestellingen op onze website worden facturatiegegevens, leveringsgegevens gevraagd. Tevens kan u gevraagd worden om een persoonlijke toegang aan te maken.
Ten allen tijde worden de deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld. Meer informatie vindt u in onze privacy-verklaring. (zie website)
5. Alle product foto’s en artikelen op onze website zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van Saipo.
Geen enkele element dat voor de website wordt gebruikt (visuele onderdelen,audiomateriaal, illustratieve teksten, blog items, enz), mogen worden gereproduceerd, uitgezonden, benut, verspreid of op om het even welke andere manier worden gebruikt, noch gedeeltelijk, noch volledig, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toelating van Saipo.

6. De producten van Saipo worden op ambachtelijke wijze geproduceerd en verpakt. Lichte afwijkingen in gewicht, vorm, kleur zijn dus mogelijk ten opzichte van : de foto’s op de website, producten die tentoongesteld werden op verkoopsstands, de producten onderling (zelf al werden ze op dezelfde dag geproduceerd, hebben ze dezelfde productbenaming, enz).
De lichte afwijkingen zijn inherent aan onze ambachtelijke productiewijze en kunnen op geen enkel moment ingeroepen door de koper als een basis voor het niet betalen van een factuur of terugsturen van een product. Saipo zal ook niet overgaan tot het crediteren van deze producten.
7. Al onze producten zijn op 100% natuurlijke basis. Niettegenstaande dat is het is de verantwoordelijkheid van de koper om , op basis van de ingrediëntenlijst, na te gaan of hij/zij negatieve medische gevolgen kan ondervinden (bvb allergische reacties) door het gebruik van onze producten.
Het is ook de verantwoordelijkheid van koper om alle gevolgen te dragen indien onze producten voor andere doeleinden worden aangewend dan diegene waarvoor ze bedoelt zijn : persoonlijke hygiëne.

8. Saipo aanvaard bestellingen via haar website en via papieren bestelformulieren. In het laatste geval is een bestelling pas volledig indien ondertekend door de koper. Saipo aanvaard ook bestellingen via mail. Bestellingen via mail zijn pas aanvaard indien Saipo u een mail terugstuurt van aanvaarding en dat deze mail vergezeld is van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Door het maken van een bestelling via mail, aanvaard u impliciet onze Algemene Voorwaarden die u ontvangt ter bevestiging van uw bestelling.
9. In het geval van grote hoeveelheden behoudt Saipo zich het recht om een voorschot te vragen van 30% op de totale bedrag van de factuur vooraleer met de productie te beginnen. Eenmaal Saipo met de productie begonnen voor de bestelling van de koper,is kan de koper niet meer afzien van zijn bestelling en dient de koper de tot dan afgewerkte productie in zijn totaliteit te betalen.
Het reeds betaalde voorschot wordt afgehouden van het verschuldigde bedrag.
10. Al onze facturen zijn, zonder korting, betaalbaar binnen de 15 dagen nar factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11. Betalingen kunnen gedaan worden via overschrijving of contant.
12. Goederen worden pas geleverd indien de volledige betaling ontvangen werd.
13. Transportkosten zijn ten laste van de koper en worden vermeld op de factuur of bestelbon.
14. Douanetaxen, invoertaxen of accijnzen zijn ten laste van de klant en kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop aan aanspraak geven op een schadevergoeding.
15. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 20%, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
16. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. De verkoper zal deze naar beste vermogen naleven, zonder dat vertragingen de koper enig recht op schadevergoeding of annulatie geven.
17. Saipo blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van de factuur.
18. Saipo heeft het recht uw aankoop of bestelling te aanvaarden of niet. Dit kan op basis van onvolledigheid van de verstrekte gegevens, abnormale hoeveelheden en ,meer algemeen , welke reden dan ook.
19. Indien een verkeerd of onnauwkeurig leveringsadres werd opgegeven en de goederen een 2de keer moeten verstuurd worden zal deze 2de verzending op kosten van de koper gebeuren. Deze kosten die betaald te worden alvorens de goederen verstuurd worden.
Indien de koper de bestelde goederen weigert te ontvangen kan Saipo de uitvoering van de verkoop eisen door middel van een aangetekend schrijven. Alle extra kosten gemaakt door Saipo voortvloeiend uit deze weigering van ontvangst zijn ten laste van koper.
20. Saipo kan niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld voor goederen die, door vertraging bij levering of door te late ophaling door de klant, afwijkingen vertonen in bvb kleur, geur of andere verandeningen. Geen enkel recht op schadevergoeding of annulatie kan hieruit voortvloeien.
21. De goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper van zodra Saipo deze overhandigd aan de transporteur.
22. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kan Saipo zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of wel de verkoop ontbinden.

23. Om hygiënische redenen neemt Saipo geen producten terug.
24. Enkel leveringen waarvan de productsoorten niet overeenstemmen met wat er besteld werd kunnen in aanmerking komen voor retournering.
Ten allen tijde dient, in dergelijk gevallen, eerst contact opgenomen worden met Saipo alvorens de goederen terug te sturen.

25. Voor klachten of informatie kan u ons bereiken op :

Saipo
Ropoortbos 12
3080 Vossem
info@saipo.be

26. Enkele de Belgische wetgeving is van toepassing voor alle betwistingen betreffende onderhavige verkoopsvoorwaarden.
27. In geval van procedure zijn alleen de rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd.
28. Laatste herziening: 23/12/2018